Giv en stjerne
nåhhlalaOKGODSUPER

Valg af tøj og menu

Naar Indbydelserne og, for de Indbudtes Vedkommende, Svarene paa dem er i Orden, kommer for alle, der skal deltage i Selskabet, Turen til Tøjspørgsmaalet, som det er vigtigt at faa klaret i god Tid.

Særlig for Damerne kan der her rejse sig store Problemer, thi en Damekjole kan som bekendt ikke vises alt for mange Gange i Selskab og især ikke i samme Hjem. Den Slags Besværligheder lider Herrerne ikke under, men naturligvis maa ogsaa de til en vis Grad danse efter Modens Pibe, bl. a. med Hensyn til Antal Knapper i Jakken, Benklædernes Vidde og Skødernes Længde, omend Moderne her skifter i et mindre voldsomt Tempo end for Damerne.

Her skal blot understreges, at Vært og Værtinde ikke maa være festligere paaklædt end Gæsterne, snarere det modsatte. Som Gæst derimod møder man i saa elegant en Dragt, som Forholdene og Lejligheden tillader.

Er man saa uheldig at komme i ukorrekt Paaklædning til et Selskab, siger man i Stilhed et Par undskyldende Ord til Værten (Værtinden) og berører det iøvrigt ikke mere.

MadenEfter Indbydelserne og Tøjspørgsmaalet kommer Turen for Husets Frue til at tænke paa, hvad Gæsterne skal have at spise. Ved disse Overvejelser maa Husjomfruer, eller den eventuelle Kogekone tages med paa Raad. Ganske vist er det ikke mere som for 30-10 Aar siden, da en blot nogenlunde præsentabel Middag maatte være paa mindst 7-8 Retter, men derfor behøver en Husmoder ikke at genere sig for at drøfte Menuens Sammensætning med det Menneske, der gennem Tilberedning af Maden faar Ansvaret for Sammenkomstens kulinariske Sukces, og som i Kraft af sin Viden og sine personlige Erfaringer vil kunne give gode og nyttige Impulser.

Det er ikke Meningen i denne Bog at komme dybere ind paa de Problemer, der rejser sig i en Krisetid, naar Maden skal skaffes til et Selskab. De Husmødre, der har oplevet de to Verdenskrige, kan tale med herom og ved, at under saadanne Omstændigheder gælder det ikke alene om at have en opfindsom Kogekone, men ogsaa og ikke mindst en flink Slagter. Saadanne Forhold lever vi da heldigvis ikke under normalt, og de kommer forhaabentlig ikke tilbage i en overskuelig Fremtid.

Traktementets Karakter bør staa i et rimeligt Forhold til Værtsfolkenes Økonomiske Kapacitet og deres Køkkens Formaaen. Hvor godt de end under deres Gæster den Nydelse, det er at faa udsøgt Mad med tilhørende Vine m. m., maa de undgaa, at der hos deres Gæster opstaar den Tanke, at de lever over Evne eller vil forsøge at imponere. Desuden virker det overdaadige Traktement let parvenuagtigt.

Giv derfor hellere fornuftig og jævn Mad, som falder inden for den Ramme, Deres Økonomi og Deres Kogekone helt behersker, fremfor at forsøge at servere raffinerede Retter, som maaske ikke bliver, som de skal være. Har De Ambitioner i Retning af at give særpræget Mad, maa De hellere tage denne fra en Diner transportable. Det bliver som Regel ikke væsentligt dyrere.


Har du en kommentar?


Navn:
 E-mail: