Konversation

samtale
Foto: Pixabay.

Det er en gammel Regel, at det er Herren, der indleder en Konversation, og Damen, der vedligeholder den. Selv om en Herres Konversationspligt i første Række gælder hans egen Borddame, maa han ikke glemme Damen til venstre. Uden Hensyn til personlige eller andre Forhold, skal han nu og da, naar hendes Bordkavaler taler med andre, henvende sig til hende.

Hun paa sin Side maa naturligvis ogsaa vise ham en vis høflig Interesse og ikke affeje ham, naar han taler til hende.Er begge ens Naboer optaget af Samtale til anden Side, maa man naturligvis ikke bryde ind i denne, men skal forholde sig afventende. Ved første givne Lejlighed optager man saa paany Samtalen med en af dem. Er disse Samtaler af længere Varighed, hvilket iøvrigt vil være meget ukorrekt, skal man ikke sidde og se forladt og hjælpeløs ud, men ved Hjælp af et eller andet spøgefuldt Paaskud søge at komme med i Samtalen til en af Siderne.

Man bør dog undgaa at benytte sig af en Vending som: »Maa jeg le med«; det virker plat.

Det foran anførte gælder naturligvis ogsaa og i lige høj Grad, hvor flere Damer sidder sammen, som naar det er Herrer, der er placeret ved Siden af hinanden.

Man taler ikke gerne over Bordet, med mindre det er meget smalt, idet man paa Grund af Larmen fra Selskabet som Regel ellers maa raabe for at gøre sig forstaaelig. Ej-heller maa man tale forbi andre uden at sørge for at inddrage de mellemsiddende i Samtalen.Vær ikke højrøstet og le ikke støjende. Det drager hele den øvrige Del af Selskabets Opmærksomhed hen paa Dem og kan let lægge et Tryk paa Omgivelserne, bortset fra at det er upassende.Tonen ved Bordet bør være let og munter.

Stoffet for Konversationen afhænger selvsagt til en vis Grad af, om Herren kender den paagældende Dame i Forvejen, eller de har fælles Interesser og Bekendte. Det vil være forudseende, om Herren, saafremt han ikke tidligere har truffet sin Borddame, forinden han gaar til Bords, søger at faa lidt Oplysninger om hende, saaledes at han har en vis Baggrund for Konversationen og saa vidt muligt kan undgaa at berøre Forhold, han i det foreliggende Tilfælde helst skal lade ligge; saaledes skal han jo ikke gerne spørge til hendes Mand eller sætte Skilsmisseproblemer under Debat, hvis hun er fraskilt.

Tilsvarende gælder naturligvis Damen i hendes Forhold til Bordherren, hvis hun bliver bekendt med, hvem der skal føre hende til Bords.

Nogle er mindre godt skaaret for Tungebaandet end andre. Hvis det erfaringsmæssigt kniber for et Menneske at holde en Konversation i Gang, vil det være hensigtmæssigt for vedkommende at forberede sig til et Selskab ved i Forvejen at tænke over, hvilke Emner der kan være Tale om at bringe paa Bane, evt. kan han opnotere Hovedpunkterne og repetere dem, inden han kommer til Selskabet.

I al Almindelighed er Litteratur, Teater, Film, Musik, Sport, Tidens særlige Problemer m.m. jo udmærket Stof, men ogsaa Vejret kan i Nødsfald bruges. Politik bør ikke bringes paa Bane; i hvert Fald bør man straks slaa over i et andet Emne, saafremt man mærker Tegn paa dybtgaaende Meningsforskelligheder. Om fornødent maa Værtsfolkenegribe ind og paa en behændig Maade lede Samtalen ind i et andet Spor. Intet er nemlig som en politisk Diskussion egnet til at bringe Sindene i Oprør, og ophidset Diskussion bør af Hensyn til Værtsfolkene for enhver Pris undgaas.

Man skal ikke, naar andre hører paa det, takke for eller drøfte Selskaber, man har været i hos en fælles Bekendt, hvor de paagældende ikke var inviteret med. Det kan give Anledning til, at disse bliver fornærmede paa Festens Giver.

Saafremt en Dame faar Indtrykket af, at hendes Bordherre spekulerer paa en Tale, han vil holde, bør hun give barn Lejlighed til at arbejde lidt med sine egne Tanker og for en Tid enten tie stille eller — bedre — henvende sig til den anden Side.

Slaar en af Gæsterne paa sit Glas som Indledning til en Tale, bør al Konversation straks indstilles, og Tavshed herske, saa længe Talen varer. Man bør ikke afbryde en Taler. De færreste af dem kan lide det, og for de mindre rutinerede kan det være katastrofalt, idet en saadan Afbrydelse kan virke stærkt distraherende og faa dem til at tabe Traaden.