Giv en stjerne
nåhhlalaOKGODSUPER

Velbekomme

Og der er kaffe inde i stuen.

I god Tid inden Bordet forlades, giver Husets Frue Betjeningen Tegn til, at Lyset i Stuerne skal tændes, og Kaffen m.m. gøres klar til at blive baaret ind. Saasnart sidste Ret er spist, og alle Gæsterne færdige, søger Vært og Værtinde Øjenforbindelse med hinanden, og paa sidstnævntes, for andre næsten umærkelige, Nik byder Værten Velbekomme og foreslaar, at man gaar ind ved Siden af til Kaffen, da der ikke er mere at byde paa ved Bordet. Han ender sin lille Tale med at tage sit Glas og, hvis han staar, bukkende for Selskabet at sige: »Velbekomme«. Alle de øvrige tager ligeledes deres Glas og hilser (siddende), først paa Værten, da det er ham, der opfordrer, derefter paa Værtinden, og endelig hilser Herrerne paa deres Borddamer, inden de sætter Glasset. Derpaa foldes Servietten sammen, saa den ikke fylder for meget, og lægges ved Kuverten. Samtidig giver Værtinden Tegn til Betjeningen om at aabne Dørene fra Spisestuen til de øvrige Stuer.
I nogle Huse bydes der ikke Velbekomme, men Værten giver ved at lægge sin Serviet sammen og rejse sig Tegn til, at Selskabet skal gaa fra Bordet.

Der gaas fra Bordet.
Naar der gaas fra Bordet, byder Herrerne deres Borddamer Armen og venter, til Værtinden med sin Partner er gaaet ud af Spisestuen, hvorpaa de — som da Selskabet gik til Bords — under en vis naturlig Hensyntagen til Alder og Rang følger efter med deres Damer. Værten gaar denne Gang sidst med sin Borddame.

Tak for Mad.
Et passende Sted i Stuerne standser Parrene, Herrerne bukker for deres Damer, eventuelt tager de hinanden i Haanden, hvorpaa alle søger hen til Værtinden og Værten for at sige Tak for Mad. Dette sker normalt med et Haandtryk. Man skal blot lægge Mærke til, hvad andre gør, da dette maa antages at være i Overensstemmelse med Husets Skik. At takke for Mad paa denne Maade bruges nemlig ikke i internationalt indstillede Kredse og er nogle Steder herhjemme ved at gaa af Mode ogsaa uden for disse — underligt nok, for det synes dog kun at være rimeligt og smukt, at Gæsterne takker Værtsfolkene, fordi de har budt dem en Nydelse i Form af et velsmagende Maaltid under festlige Former. I disse Hjem nøjes man med et Buk til Husets Frue og Herre uden at sige noget og uden at tage i Haanden; undertiden gør man overhovedet intet.

I de angelsaksiske Lande er det blevet brugt en Del, at Herrerne bliver siddende tilbage, efter at Bordet er hævet, medens Damerne gaar ind ved Siden af og af Værtinden bl. a. bliver orienteret om Lejlighedens Indretning. Herrerne rykker saa sammen ved den ene Bordende, medbringende deres Hedvinsglas, og faar et ekstra Glas, som Regel Portvin. At der ved denne Lejlighed falder nogle gode Historier af, tør vist antages. Denne Skik praktiseres endnu ikke herhjemme.Kaffe og samvær.
Damer og Herrer fordeler sig i smaa Grupper.
Kaffen efter Middagen indtages saa godt som altid i Opholdsstuerne. Ved uformelle Middage og Frokoster kan det hænde, at den serveres ved Bordet. Dette sker i saa Fald først, naar alt, hvad der ikke hører til Bordpynten, eller som ikke mere bruges, er fjernet. Kaffen serveres paa Bakke i de saakaldte Mokkakopper, eller den skænkes, samtidig med, at den bydes. Paa samme Bakke kan Sukker- og Flødesættet være anbragt, i hvilket Tilfælde Gæsterne forsyner sig af det, inden de tager Kopperne. Sukker og Fløde kan ogsaa bydes Gæsterne særskilt bagefter. Eventuel serveres Likør til Kaffen, til Herrerne som oftest Cognac og til Damerne D. O. M. eller andre Likører. En Gæst maa under ingen Omstændigheder give sig til selv at skænke af disse Drikkevarer.
Samtidig sørger Husets Herre for Cigarer til Herrerne og Cigaretter til Damerne. Han kan her faa udmærket Assistance af Børnene, der kan gøre god Nytte ved at byde rundt og sørge for Ild.

Samvær efter Bordet.
Damer og Herrer fordeler sig i smaa Grupper, idet Herrerne oftest drikker Kaffe sammen med deres Borddamer; de bør hverken nu eller senere, som man saa ofte ser det, slaa sig ned hver for sig, Herrerne i een og Damerne i en anden Stue, og blive der det meste af Aftenen. Det virker ufestligt og nedsætter straks Stemningen betydeligt, bortset fra, at det er ganske i Strid med Hensigten med et blandet Dame- og Herreselskab, der jo netop er at give Damer og Herrer Lejlighed til at tale med hinanden. Tværtimod bør hver Herre søge at faa talt med saa vidt muligt samtlige Øvrige Gæster — ogsaa Damer — i Løbet af Aftenen; for Vært og Værtinde er dette i hvert Fald en uafviselig Pligt. Ogsaa sin Borddame maa en Herre vise Opmærksomhed senere paa Aftenen, ikke alene ved Kaffen efter Bordet, da hun ellers let kan faa det Indtryk, at han er blevet træt af hende; men han maa selvfølgelig ikke overdrive og lægge Beslag paa hende hele Tiden. En Herre maa altsaa ikke indskrænke sig til at tale med de andre Herrer, men skal ogsaa tage sig af Damerne. Han bør endvidere lade være med at tale for meget »Tjeneste« en saadan Aften, der jo er ment som en »Friaften« for ham og hans eventuelle Kolleger. Damerne paa deres Side maa ikke nøjes med at lade sig fetere, men skal selv bidrage til Underholdningen. De bør undgaa Emner som Pigesorger og Husholdningsproblemer. Herrerne skal under dette Samvær være opmærksomme overfor Damerne, skaffe dem Stole, Cigaretter, Ild o.m.a.
Man bliver ikke siddende, hvis man tiltales af en, der staar, men skat Øjeblikkelig rejse sig, eller, saafremt det er en jævnaldrende eller yngre, tilbyde vedkommende en Siddeplads. Er det en ældre, bør vedkommende som Regel uden Opfordring selv afgøre, om han vil tage Plads. Man maa i dette Tilfælde føle sig lidt frem, da det maaske kun drejer sig om nogle korte Bemærkninger, og man maa være forsigtig med at lægge for meget Beslag paa andres, især ældres, Tid. Sidder en Herre og taler med en Dame, og sidstnævnte rejser sig, maa Herren straks gøre det samme. Det gælder ogsaa, hvis det er en ældre af ens eget Køn, man taler med. Det er altid korrekt at rejse sig, baade som Dame og som Herre, naar der kommer nogen hen for at hilse paa en, hvad enten det er for at forestille sig, tage Afsked eller tale med en. Man vender saa vidt muligt ikke Ryggen til nogen i Selskabet og anbringer sig ikke bag ved andre, der deltager i den fælles Konversation. Som nævnt skal man gøre sig Umage for at hjælpe sine Værtsfolk i deres Bestræbelser for at underholde Gæsterne. Sidder derfor en Dame eller Herre alene og ser ud til at falde Lidt udenfor det Øvrige Selskab, bør man, hvis Aldersforskellen da ikke træder hindrende i Vejen derfor, tage sig lidt af vedkommende ved at optage en Samtale med ham (eller hende) og derefter søge at tilvejebringe Kontakt imellem den paagældende og de andre Gæster. Er man saa heldig at finde Gæstens Yndlingsemne, er Aftenen reddet for vedkommende. En Ægtemand bør holde en vis Kontakt med sin Kone Aftenen igennem, men det maa ikke, hvor megen Lyst disse to end maatte have til det, føre til, at de sætter sig hen alene sammen.

Forfriskninger i Løbet af Aftenen. I Løbet af Aftenen kan der serveres Forfriskninger for Gæsterne, der let kommer til at tørste efter Middagen, dels fordi de har faaet Vin og Spiritus, dels som Følge af Tobaksrøgen og Varmen i Stuerne. Damerne faar som Regel Sodavand af forskellig Slags, Vermouth, Frugtbowle el. lign., Herrerne Whisky og Soda, Gin og Tonic m. m, Drikkevarerne med tilhørende Glas stilles paa et centralt Sted, hvorfra Gæsterne selv kan forsyne sig. Herrerne maa Aftenen igennem være aktive med at byde Damerne af dem. Disse Forfriskninger bør være kolde, om fornøddent kan man stille Glas med Isstykker ind sammen med dem.Det er en Selvfølge, at der fra Husets Side hverken ved Bordet eller senere paa Aftenen bydes enkelte, særlig fine, Gæster bedre Ting — Vine, Cognac, Cigarer el. lign. — end det, de andre tilstedeværende faar.


Har du en kommentar?


Navn:
 E-mail: