Giv en stjerne
nåhhlalaOKGODSUPER

Natmad og opbrud

En passende Tid forinden Gæsterne skal gaa, serveres eventuelt Dessert med et Glas Hedvin til, The med Snitter og Bagværk, Smørrebrød el. lign.

Gæster, der skal tidligt med Toget, faar om fornødent deres The m. v. noget før og forsvinder stilfærdigt uden at tage Afsked med andre end Værtsfolkene og maaske tilfældigt i Nærheden staaende Gæster. Andre, der af en eller anden Grund ogsaa maa tage af Sted, inden Selskabet slutter, gaar paa samme Maade saa ubemærket som muligt for ikke at give de tilbageblevne den ubehagelige Følelse, at de bliver for længe. Saadanne tidligt gaaende følges ikke til Dørs, men det paalægges Betjeningen at sørge for, at de kommer af Sted paa passende Maade.

Gæsterne bryder op.

Vil man i Løbet af Aftenen vide, hvor mange Klokken er, maa man liste sig til at se paa et Ur, men det skal gøres saaledes, at Værtsfolkene ikke ser det, da de ellers let kan faa det Indtryk, at man keder sig og længes efter at komme hjem. Disse paa deres Side maa afholde sig fra enhver Hentydning til Tiden eller Bemærkninger om, at de skal tidligt op den følgende Morgen, idet dette af Gæsterne kan opfattes som Opfordring til at bryde op.

Først efter den eventuelle Te m. m. begynder Gæsterne at tage Afsked, normalt de ældste først. Dette er iøvrigt det eneste Tilfælde, hvor man maa bryde op lige efter et Maaltid. Ellers er det ikke passende. Man trykker først Værtinden i Haanden, derefter Værten, og til begge siger man bl. a. »Tak for i Aften«, medens de for deres Vedkommende f. Eks. kan svare: »Tak, fordi De kom, gør det snart om igen« samt evt. »Hils hjemme«. Ogsaa de øvrige Gæster tager man Afsked med og siger f. Eks til dem: »Tak for behageligt Samvær« eller: »Det var morsomt at lære Dem at kende«.Serveres der ikke Te eller lignende, maa man bryde op, naar man skønner, det passende Tidspunkt er kommet. Man bør ikke blive for længe, Værtsfolkene er sandsynligvis trætte efter den anstrengende Dag. Kun hvis man staar dem meget nær, kan man paa deres Opfordring slaa sig ned et Stykke Tid, efter at de andre Gæster er gaaet.

Ved Frokoster tager man normalt af Sted efter et Par Timers Forløb.

Kørsel ved Selskaber.

Ønsker man at køre hjem i Automobil, kan man med Værtens Samtykke telefonere efter en Vogn, hvis man da ikke vil tage Chancen for at kapre en paa Gaden.

Kørsel ved Selskaber er iøvrigt et Problem for sig. Kører De til eller fra Selskabet, vil De, især i daarligt Vejr, kunne hjælpe og glæde andre Gæster, der bor i Nærheden, og som ikke selv har Vogn, ved f. Eks, at telefonere til dem og tilbyde at tage dem med. Benytter De lejet Automobil, bør De ikke i den Anledning lade dem deltage i Betalingen af Vognen, da De jo vilde have denne Kørselsudgift, selv om De ikke tog andre med. Dog kan saaledes inviterede Køregæster give Chaufføren en Drikkeskilling udover de normale Drikkepenge. Er det en privat Vogn, bør De i alle Tilfælde gøre det.

Noget andet er det naturligvis, hvis man enes om i Fællesskab at tage en Vogn. Saa deltager alle lige i Udgifterne.

Een afgør Betalingen med Chaufføren, og de andre gør op med ham snarest derefter. At glemme en saadan Afregning maa undgaas, da det let giver Skin af Efterladenhed.Vognens Ejer eller den, som er Vært i Vognen, sidder paa venstre Side af den indbudte, eller paa Klapsædet, hvis der er flere Gæster, naturligvis dog under en vis Hensyntagen til Deltagernes Alder.

Fører Ejeren selv Vognen, sætter Gæsten sig ved Siden af ham. Herrer lader Damer sidde paa Bagsædet og sætter sig selv paa Klapsædet eller, i lejet Vogn, om nødvendigt, foran hos Chaufføren. Hentes en Dame af en Herre, eller forlader hun Vognen undervejs, skal han staa ud og hilse paa, resp. tage Afsked med hende. Det samme er Tilfældet, hvis det drejer sig om en væsentligt ældre (fornemmere) Herrer.


Har du en kommentar?


Navn:
 E-mail: