Kaptajnens Etikettehaandbog

Etikettehaandbogen af Kaptajnen, 1947.

Det er sikkert hændt os alle, at vi i en eller anden Situation er kommet i Tvivl om, hvorledes vi skulde bære os ad for ikke at stride an imod Skik og Brug eller god Tone, og denne Usikkerhed har maaske præget vor Optræden paa uheldig Maade og dermed direkte skadet os. Men ikke alene for vor egen Skyld, ogsaa al Hensyn til vore Medmennesker er det nødvendigt, at vi bestræber os for at være korrekte og hensynsfulde og at lade vore Handlinger være prægede af et ligevægtigt Sind og Ønsket om at vise Forstaaelse af andres Vanskeligheder. Naar hertil kommer Vilje til at bistaa dem, der har Støtte behov, bidrager vi vort til at skabe en god Tone i de Kredse, Skæbnen fører os ind i, og at gøre Livet lysere og lettere for os alle. Det er denne Bogs Opgave bl. a. at hjælpe os i disse Bestræbelser ved at virke som Vejleder og Raadgiver i vor daglige Færden.

Mange fremadstræbende og iøvrigt kvalificerede Mennesker vilde utvivlsomt være kommet lettere igennem Tilværelsen og naaet betydeligt længere, socialt set, saafremt de i Tide havde forstaaet Betydningen af at tilegne sig det fornødne Kendskab til de Omgangsformer, der nu engang som uskrevne Love findes i ethvert Samfund. Der er et gammelt Ord, der siger: »Klæder skaber Folk«, men det er kun til en vis Grad rigtigt, for selv den bedste Klædedragt kan ikke skjule »Hestehoven« eller dække over den Usikkerhed i Optræden og svigtende Selvtillid, som skyldes Mangel paa almindelig Dannelse. Takt kan bøde noget herpaa, men Aarsagen kan selvsagt kun fjernes af Kendskab til, hvorledes man skal opføre sig, og det er den Viden, denne Bog gerne skulde kunne meddele, ikke blot vore unge, men ogsaa dem, der har naaet den modnere Alder, saa vist som det aldrig er for sent at lære.

Forfatteren pretenderer ikke at docere det eneste rigtige eller at give fuldstændigt udtømmende Forskrifter for enhver tænkelig Situation, vi kan komme i. Dette sidste er desuden næppe gennemførligt i Praksis og formentlig heller ikke Ønskeligt, da saadanne skematiske Anvisninger meget let kan berøve et Menneske dets individuelle Præg og gøre det til en Maskine. Tværtimod tilsigter Bogen, der er udarbejdet paa Grundlag al personlige Erfaringer ved Færden i saa at sige alle Kredse herhjemme og i Udlandet, at bevare den naturlige og fribaarne Optræden hos dem, der vil benytte dens Anvisninger, idet den, hvor det er muligt, kun anfører Raad og Retningslinier i et saadant Omfang, at man ved at følge dem kan regne med at kunne klare sig alle Vegne og undgaa de Skær, der skjuler sig i Etikettens vanskelige Farvand.

Ud fra den Betragtning, at det er Bogens Opgave rent sagligt og paa nemmeste Maade at give den søgende konkrete Svar paa hans Spørgsmaal, har Forfatteren lagt afgørende Vægt paa at gøre Bogen positiv og derfor valgt at lade det underholdende træde i Baggrunden. Samtidig er det tilstræbt at gøre Stoffet saa overskueligt og let tilgængeligt som muligt ved at ordne det i Haandbogsform.