Gaver og opmærksomheder

gave
Foto: Pixabay.

Husk altid at viske Prisen ud paa en Gave

Ved Foræring af Gaver og Blomster gælder der, som i saa mange andre Forhold, en vis Gensidighed. Undgaa derfor, hvor gerne De end under den paagældende det bedste, at give for kostbar Gave i Tilfælde, hvor det kan knibe for Modtageren at gøre Gengæld i samme Stil.

Familiefester og Jubilæer.
I hvilke Tilfælde, der skal gives egentlige Gaver, og i hvilke man nøjes med Blomster, Telegram eller Brev, afhænger af Anledningen og af, hvor nær man staar den, der skal fejres. Der er bestemte Lejligheder som Fødselsdage, Barnedaab, Konfirmation, Bryllup, Sølv- og Guldbryllup, Jubilæum o. lign., hvor man efter Traditionen møder op med eller sender Gaver, og dog kan der ogsaa i saadanne Tilfælde opstaa Tvivl om, hvad man bør gøre. Skal man f. Eks. give Gave, hvis man ikke er »bedt med«, eller kan man i saa Fald nøjes med at sende Blomster eller Telegram, evt. Brev? Som almindelig Retningslinie kan man vistnok anføre, at de Mennesker, som staar den, Hyldesten gælder, saa nær, at der kan blive Tale om en Indbydelse til en evt. Festlighed for den paagæidende, i de fleste Tilfælde bør give en Gave, uanset om de modtager en saadan Invitation; i hvert Fald maa de sende Blomster. Andre, der mener at kende Festens Midtpunkt tilstrækkeligt til at have Adkomst dertil, sender Brev eller Telegram. Brev er mest personligt, og nogle foretrækker det af den Grund for Telegram. Man bør intet foretage sig, hvis man ikke er sikker paa at staa den paagældende nær nok til at lade høre fra sig; det kan ellers let virke anmassende, hvor velmerit en Hilsen end maatte være. Sender De en Gave, Blomster el. lign., der skal takkes for, bør De skrive tydelig Afsenderadresse. De sparer derved Modtageren for stor Ulejlighed med at finde ud af, hvor De bor, og det kan ikke virke ubeskedent at gøre det, for der skal under alle Omstændigheder sendes en Tak. Husk altid at viske Prisen ud paa en Gave.

Jul og Fødselsdag.
Der er for Modtageren ikke noget stødende i, at en Mand beder sin Kone sørge for Jule- og Fødselsdagsgaver samt Lykønskningsbreve, for sidstnævntes Vedkommende i hvert Fald til kvindelige Slægtninge. I hvilken Udstrækning, man skal give Gaver, afhænger bl. a. af Familiens Størrelse og Forholdet mellem dens Medlemmer, men er der mange Niecer og Nevøer, kan man jo indskrænke sig til den mest nærstaaende Kreds. Forældre og Børn hører jo i hvert Fald hertil. Venner og Mennesker, man er kommet meget sammen med i Aarets Løb, kan man sende Blomster til Julen. Om Gaver til særlige Lejligheder som Barnedaab, Konfirmation, Bryllup m. m. kan læses i Afsnittet »Mærkedage«.

Eksamensafslutning, Forlovelse.
Der er imidlertid mangfoldige andre Tilfælde, hvor man i en eller anden glædelig Anledning føler Trang til at vise Opmærksomhed i Form af en Gave eller en Hilsen, saaledes naar en ung Pige eller ung Mand er blevet færdig med sin Studentereksamen eller Embedseksamen, er blevet forlovet el. lign. Ved disse Lejligheder sender gode Bekendte Blomster, medens nære Slægtninge i førstnævnte Tilfælde undertiden flotter sig med en lille Gave.Gæst 1. Gang i et Hjem.
Som Gæst første Gang i et nystiftet Hjem medbringer man Blomster eller en mindre Gave, drejer det sig ikke om nygifte dog kun Blomster.

Gaver til Børn.
Er der Børn i et Hjem, hvortil man kommer som Gæst, kan man glæde disse (og dermed Forældrene) med et lille Stykke Legetøj eller lidt Godter.

Hyldest til en Dame.
Der er Tilfælde, hvor der kun kan sendes Blomster, ikke Gaver, f. Eks. hvis en Herre vil vise en Dame sin Hyldest. Der er i saa Fald ingen Grænse for, hvor kostbare Blomsterne og den Skaal eller Krukke, hvori de eventuelt sendes, kan være. I dette Tilfælde at dække sig under Anonymitetens Kaabe, betragtes endog ikke som upassende. Ellers maa enhver Form for anonyme Henvendelser betegnes som absolut forkastelig og uværdig.

Besøg hos syge.
Ved Besøg hos syge vil man ofte kunne bringe Glæde og Opmuntring med ind i Sygestuen ved at medtage Blomster, Frugt, Chokolade m. m., især hos dem, der er mindst forvænt med saadanne smaa Opmærksomheder. Mængden eller Kostbarheden af det medbragte er her ikke afgørende, derimod Tanken. Aflægger man jævnlig Besøg hos Patienten, behøver man naturligvis ikke hver Gang at have noget med, ligesom man i mange Tilfælde udmærket godt kan indskrænke det til et Ugeblad el. lign.Tak for Venlighed.Har man modtaget Tjenester eller særlig Gæstfrihed og Venlighed, bør man vise en Erkendtlighed under en eller anden Form, alt efter Omstændighederne. Der kan her i nogle Tilfælde blive Tale om Blomster, Chokolade el. lign.; det behøver dog ikke at være Kostbarheder, Tanken er det afgørende.

Tak for Gaver m. m.
Tak for en Gave eller anden Opmærksomhed maa gives snarest efter Modtagelsen. Normalt bør Takken være skriftlig, men i særlige Tilfælde, hvor man staar Giveren meget nær som  eller som Slægtning, kan der takkes telefonisk. Børn, der er store nok til at skrive selv, skal vænnes til omgaaende sende Tak for Gaver til Jul, Fødselsdage m. m. Man skal ikke senere spørge efter en Gave, man har givet, maaske er den byttet, maaske foræret videre. Dette sidste bør man dog naturligvis afholde sig fra selv at gøre.