Giv en stjerne
nåhhlalaOKGODSUPER

Gæsternes ankomst

Ankomst præcis paa Klokkeslet; højst 10-15 Minutters Forsinkelse

Gæsterne maa ikke komme før det paa Indbydelsen angivne Tidspunkt, med mindre de er tilrejsende og har aftalt det i Forvejen med Husets Frue. De skal — især de unge — helst være der præcis paa Klokkeslet, men en Forsinkelse paa højst 10-15 Minutter kan tolereres. Bliver man af en eller anden Grund mere forsinket, maa man telefonere til Værten og bede Selskabet gaa til Bords. Kommer en Gæst ud for det Uheld at se forkert paa Indbydelsen, og møder en halv eller en hel Time for tidligt, hvilket han hurtigt vil opdage paa den Forvirring, hans Ankomst skaber hos Betjeningen, samt ved at se de tomme Knagerækker i Entréen, er der som Regel intet andet for ham at gøre end i god Orden at trække sig tilbage for at komme igen paa det rigtige Tidspunkt.

De ankomne modtages i Entréen (Hall’en) af Betjeningen, der som nævnt tager sig af Overtøjet og hænger det paa Bøjle samt eventuelt anviser et Sted, hvor Damerne kan gøre sig i Stand. Imens forsyner Herren sig med Tilbordskort og venter, til hans Ledsagerinde er klar. Han maa ikke i andres Nærværelse give Udtryk for sine Følelser, naar han ser, hvem han skal føre til Bords, ligesom han ikke maa give sig til at studere de andre Tilbordskort. Ankommer der under Ventetiden andre Gæster, stiller den ventende Herre sig et Sted, hvor han ikke er i Vejen for dem og forsøger at se taalmodig ud. Med mindre han kender de ankommende, behøver han ikke paa dette Tidspunkt at indlade sig nærmere med dem, men naturligvis hilser han ved at bukke, naar de træder ind i Entréen. Kommer han til at vente sammen med andre Herrer, kan han benytte Lejligheden til at lære disse at kende, men det skal være de sidstankomne, der præsenterer sig. Han maa i saa Tilfælde passe paa at mærke sig deres Ansigter og Navne godt, at han ikke senere inde i Stuen lader sig forestille for dem paany, eller ikke er klar over Navnet, saafremt han kommer ud for at skulle præsentere dem for sin Dame. Har De benyttet et Værelse til Omklædning eller til at gøre Dem i Stand i, maa De efterlade dette Værelse i Orden, baade af Hensyn til eventuelle andre Brugere og til Deres eget Renomme hos Betjeningen.

Modtagelse.
Vi er meget glade for, at De kunde komme. Betjeningen aabner Døren, naar Parret er færdigt til at gaa ind i Modtagelsessalonen, eller Herren lukker selv Døren op uden at banke paa. Damen træder først ind, og begge stiler straks hen imod Værtinden, der kommer dem i Møde og rækker first Damen og derefter Herren Haanden, idet hun siger: »Velkommen og f. Eks. kan tilføje: »Vi er meget glade for, at De kunde komme« eller: »Tak, fordi De tog den lange Vej hertil«. Gæsterne paa deres Side takker for Indbydelsen og bringer eventuelt Hilsen fra deres Paarærende, saafremt de staar Huset nær; er det unge Mennesker, virker det opmærksomt, at de hilser fra deres Forældre, dersom disse kender Værtsfolkene.

Nervøsitet for at træde ind i Selskab.
Dette, at skulle træde ind i et Selskab, er for Mennesker, der lider af Generthed, ofte noget, som imødeses med en vis Nervøsitet. Den normalt ganske korte Vej fra Indgangsdøren hen til Værtinden er for saadanne Mennesker uendelig lang, fordi den skal tilbagelægges medens — efter deres Mening — hele Selskabets Øjne er henvendt paa dem, og Skrækken, de paa Forhaand nærer for denne Spidsrod, faar dem som Regel til at stirre ned i Gulvet, hvad der giver dem usikre og kejtede Bevægelser. Det bedste Raad, man kan give saadanne Mennesker, er, næst efter at sørge for at være blandt de første Gæster, at forsøge at se frit og utvungent rundt paa de tilstedeværende og samtidig slappe alle Muskler. Man kan fra Husets Side hjælpe dem ved at dæmpe Lyset i den Stue, Gæsterne først kommer ind i, eller ved at holde denne fri for Gæster, indtil alle er kommet. Denne Generthed giver sig undertiden Udslag i, at Gæsten, saa snart han er kommet ind i Stuen, giver sig til at rette paa Paaklædningen, f. Eks. Slipset — blot for at beskæftige Hænderne med noget; det maa ikke ske.Præsentation.
Normalt foretager Værten eller en af Hjemmets unge den videre Præsentation. Efter at have hilst paa Værtinden siger de nyankomne Goddag til Værten og til eventuelle voksne Børn i Hjemmet. Er der særligt højtstaaende Personligheder, f. Eks Medlemmer af Kongehuset, til Stede, hilses der først paa dem, inden Præsentationen for de Øvrige Gæster finder Sted. Ellers begynder de med Bevarelse af Rækkefølgen: Dame — Herre straks deres Vandring rundt og veksler Haandtryk med allerede ankomne af Selskabet, idet de passer paa ikke at komme i Snak undervejs, men sørger for at naa alle Gæsterne igennem med det samme. Naar disses Rækker først er opløst i Grupper, er det nemlig meget vanskeligt at holde Rede paa, hvem man har hilst paa, og hvem ikke, og man skal normalt være forestillet for alle i Selskabet. Det er altid Damen eller den, der er højst i Rang, evt. ældst, der ved at række Haanden frem tilkendegiver, om der skal tages i Haanden. Normalt foretager Værten eller en af Hjemmets unge den videre Præsentation, men er de optaget af andre Pligter, kan en Ven af Huset, der kender de fleste af de tilstedeværende, overtage denne Rolle. Det er særlig vigtigt for Herrerne at høre godt efter ved Præsentationen, da de herigennem kan blive klar over, hvorledes deres Borddame ser ud og senere let finde hende, naar der gaas til Bords. Drejer det sig om en meget stor Sammenkomst, er det uoverkommeligt for Værtsfolkene at foretage Præsentation hele Vejen rundt, og de ankommende Gæster forestilles i saa Tilfælde maaske kun for de nærmest staaende og sættes med et Par introducerende Ord i Samtale med disse, evt. overlades det helt til Gæsterne at klare Præsentationen paa egen Haand. Dette er saaledes Tilfældet i større Foreninger, hvor en af Bestyrelsen dog maa tage sig af nye Medlemmer, første Gang de kommer i Foreningen. De præsenteres først for Formanden og de Øvrige Bestyrelsesmedlemmer.


Har du en kommentar?


Navn:
 E-mail: