Dans og musik

dancing
Foto: Pixabay.

Dans.

Skal der danses, byder en Herre sin Borddame op til første Dans, »Borddansen«, og danser derefter saa vidt muligt med samtlige øvrige dansende Damer, naturligvis først og fremmest med Værtinden. Efter endt Dans følger han sin Dame tilbage til det Sted, hvor han engagerede hende og spøger eventuelt for, at hun faar noget at drikke, eller at hun kommer i Samtale med andre, før han forlader hende.

Alle Herrer, der kan, og naturligvis først og fremmest Ungdommen, bør deltage i Dansen og bidrage til at forhindre, at Damer, som gerne vil danse, »sidder over«. Det er en Uhøflighed imod Værtsfolkene, hvis de unge og yngre Herrer hænger rundt om i Krogene eller med et mere eller mindre livstræt Ansigtsudtryk fjæler sig ved en Whisky el. lign. i de indre Gemakker, medens en tilsvarende Part af Damerne samtidig maa agere Panelblomster; det er ingenlunde Meningen med Invitationen. Ønsker en Herre at hvile sig lidt imellem Dansene og faa noget at drikke, bør han ikke tænke paa sig selv alene, men samtidig være med til at underholde de ikke dansende Damer og drage Omsorg for, at ogsaa de faar Forfriskninger.

Han maa selvsagt ikke danse med samme Dame det meste af Aftenen; det er jo ingen Danserestaurant, han besøger. Dels skal andre Herrer ogsaa have Lov at danse med vedkommende Dame, dels bør han, som før nævnt, for Underholdningens Skyld ogsaa danse med andre. Kun saafremt han opfylder sin Pligt paa dette Punkt, kan han tillade sig nogle Ekstradanse med den udkaarne for den Aften. Det er dog ikke som tidligere, da en saadan Interesse vilde have medført Forventninger hos de tilstedeværende om snart at modtage Forlovelseskort fra de paagældende; nutildags lægger man ikke saa meget i det.

Musikken til Dansen kan være Radiomusik, Grammofonmusik eller et rigtigt, levende Orkester. Det sidste er naturligvis langt det bedste, men det er desværre sjældent nutildags. Bruges Grammofon, maa man sørge for at have et passende Udvalg af moderne Dansemelodier. Plader kan lejes for en Aften.Musikunderholdning.

Bortset fra særlig musikinteresserede Kredse kommer man nu ikke saa ofte ud for Musikunderholdning i et Selskab, men det kan naturligvis ske, at Værten eller Værtinden opfordrer en Gæst, der har særlige Kvalifikationer paa Musikkens Omraade, til at lade Selskabet nyde godt af disse. Værtsfolkene maa dog vogte sig for at lægge for stærkt Pres paa den paagældende, især hvis det er en professionel Kunstner, da denne jo gerne skulde kunne holde fri en saadan Aften, ligesom han nødig skal faa det Indtryk, at han er inviteret med for at underholde de andre Gæster. Noget andet er det, hvis han selv tilbyder at musicere.

Har man en vordende Kunstner i sit Selskab, kan en improviseret Optræden af ham her maaske betyde en uanet Chance for hans Fremtid, hvis der er en formaaende musikinteresseret iblandt Gæsterne.

Under en saadan Underholdning, der helst ikke maa være for langvarig for ikke at trætte Gæsterne, skal der herske absolut Tavshed, og synges der, maa der desuden ikke ryges i Stuen. Efter hvert Nummer giver man sammen med de andre Tilhørere — ikke for støjende — sit Bifald til Kende.

Hyggeligst er det, naar en af Gæsterne af sig selv sætter sig til Flygelet og spiller og synger nogle smaa Sange uden at forlange Selskabets udelte Opmærksomhed henvendt paa sig. I saa Fald tager man det ikke saa højtideligt med lidt Tobaksrygning og dæmpet Passiar i Krogene.

Man maa ikke tage Afsked under Udførelsen af et Musikstykke, med mindre dette er uundgaaelig nødvendigt, f. Eks. for at naa Toget, men det skal i saa Fald ske diskret, og der siges kun Farvel til Vært og Værtinde.