Giv en stjerne
nåhhlalaOKGODSUPER

Dagens forberedelse

I mange Tilfælde praktisk at stille bordene op Aftenen i Forvejen

Selve Dagen for Selskabet — lad os antage, det er en stor Middag — vil det, som foran nævnt, være klogt at begynde Forberedelserne i god Tid. Da der kommer mange Mennesker, bliver Bordet stort, maaske er det endda nødvendigt at dække i U-Form (»Hestesko«) eller Kam-Form, og det er derfor i mange Tilfælde praktisk at stille det op Aftenen i Forvejen, saaledes at den egentlige Borddækning kan tage sin Begyndelse straks om Morgenen.
Tidligt paa Formiddagen begynder bl. a. de i Forvejen efter Aftale med Kogekonen bestilte Varer at strømme ind, og hun selv indfinder sig som oftest midt paa Dagen og gaar straks i Gang med Madlavningen. Hun hersker enevældigt i Køkkenregionen, medens Husets Frue leder Slagets Gang i den øvrige Del af Huset og i det hele holder alle Traade samlede.

Vin, Spiritus og Tobak.
Vin, Spiritus og Tobak tager Husherren sig som Regel personlig af. Han har i god Tid udleveret de fornødne Flasker fra Vinkælderen og givet Instruktion om Tempererering og Afkøling af Vin og Spiritus samt Dekantering, d. v. s. Overhældning af Rødvin fra Flaske til Karaffel. At skulle sørge for, at Drikkevarerne har den rette Temperatur, og at Rødvinen er dekanteret tilstrækkeligt, saaledes at Ilten i Luften har faaet Lejlighed til at tage en eventuel Skarphed af Vinen, er en Opgave, hvis tilfredsstillende Løsning kræver megen Erfaring og Omhu, og som Værten derfor nødig betror andre, men det fordrer ikke lidt Tid, naar det skal gøres omhyggeligt, og i Hjem, hvor der er megen Selskabelighed, kan det knibe for ham at afse den fornødne Tid dertil.

Glas- og Tilbordskort paa Plads.
Som Slut paa Borddækningen lægges Glaskortene paa Plads, i Reglen paa det højeste Glas saa Kortet kommer saa nær den pladssøgendes Øje som muligt, og Tilbordskortene anbringes paa en Bakke i Hall’en eller Entréen, ordnet i Bogstavorden.

Klar til Modtagelse af Gæsterne.
I god Tid — mindst 10 Minutter — før den første Gæst kan tænkes at komme, forvisser Værtinden sig om, at Betjeningen er vel instrueret, at Stuerne er i Orden og godt udluftede, samt at Bordet er klar, og Glas- og Tilbordskort er paa Plads. Der maa ikke være for varmt i Stuerne, især ikke i Spisestuen, da de mange Mennesker i Løbet af kort Tid sætter Temperaturen væsentligt i Vejret, og eventuel Mados maa være sporløst forsvundet, ikke alene fra Opholdsstuerne, men ogsaa fra Entréen. Sidstnævnte Sted skal der være gjort Plads til Gæsternes Overtøj. Der maa være rigeligt med Bøjler, og ved Spejlet de fornødne Toiletsager. Det vil altid blive stærkt paaskønnet, især af kvindelige Gæster, der kommer tilrejsende, hvis man kan anvise et Værelse at gøre et hastigt Toilette i. Saavel her som i Toiletrummet maa der findes rene Haandklæder, Sæbe og Toiletsager. I Entréen posteres Betjening, der skal lukke Entredøren op, saa snart der ringes, hjælpe Gæsterne Overtøjet af og anbringe det paa Bøjler samt aabne Doren til den Stue, de fremmede først skal gaa ind i. Der bør være god Plads til Tøjet. I forreste Stue skal Værtinden og Værten staa klar til at tage imod deres Gæster. Værtinden maa passe paa ikke at stille sig saa nær Indgangsdøren, at der er Fare for, at nyankomne Gæster blokerer denne Dør, medens de siger Goddag til hende eller faar et Skub af den, naar den paany aabnes. Husk, at det uden for Deres meget nære Venners snævre Kreds betragtes som en stor Uhøflighed, dersom ikke baade Vært og Værtinde er færdige, naar Gæsterne kommer, og endda over for disse skal der en meget tvingende Grund til, for at saadan Forsinkelse tilgives. Baade Vært og Værtinde modtager deres Gæster staaende. Trækker det ud, inden alle er samlede, kan Værtinden sætte sig, men hun maa rejse sig, hver Gang hun hilser paa en ny-ankommen Gæst. Værten bør ikke sætte sig, saa længe en Gæst staar.Vært og Værtinde maa ikke begge paa samme Tid være ude af Stuen (Stuerne), hvori Gæsterne befinder sig.
Har du en kommentar?


Navn:
 E-mail: