slide

Kaptajnens indledning

Det er sikkert hændt os alle, at vi i en eller anden Situation er kommet i Tvivl om, hvorledes vi skulde bære os ad for ikke at stride an imod Skik og Brug eller god Tone, og denne Usikkerhed har maaske præget vor Optræden paa…

slide

Borddækning og -udsmykning

Smukt dækket og pyntet med Krystal, Sølv, Blomster og Lys Der er næppe noget, der i højere Grad bidrager til at skabe virkelig Feststemning ved en Sammenkomst end et Bord, smukt dækket og pyntet med Krystal, Sølv, Blomster og Lys — frem for alt levende…

slide

Bordsætning

At sætte til Bords er et meget delikat Arbejde, saa vist som alt, hvad der kan komme til at kollidere med den menneskelige Forfængelighed, maa behandles med største Varsomhed. Først efter at samtlige Svar paa Indbydelsen til en Sammenkomst er indløbet, kan man gaa i…

slide

Selskabsmaden

Vore Maaltider ved festlige Lejligheder er i international Stil Vi Danske er vant til at spise godt. Den danske Mad er i al Almindelighed solid og, sammenlignet med f. Eks. den franske, fed. Dette gælder dog kun vor daglige, vor nationale Kost. Selskabsmaden, som er…

slide

Vin og Spiritus

Cocktails. I de senere Aar er det blevet meget almindeligt, at Gæsterne, umiddelbart før de gaar til Bords, faar en Cocktail, hvortil serveres f. Eks. Sandwiches eller Snitter med Kaviar, Oliven el. lign. Formaalet hermed er naturligvis at skabe Stemning, saaledes at man mest muligt…

slide

Servering

Serveringspersonalets Forhold. Da det kan blive af afgørende Betydning for et Selskabs vellykkede Forløb at Serveringen foregaar paa rigtig Maade og uden Gnidning, maa alt, hvad der staar i Forbindelse med den, i Forvejen omhyggeligt tilrettelægges, Service m. m. stilles klar, og Gangen i Opvartningen…